Zachęcamy do obejrzenia klipu na temat programu FreD goes net

o programie.

czym jest FreD goes net ?

 

FreD goes net  jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku  

z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby.

 

Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

FreD goes net  to działanie wczesne, możliwie szybko po pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyczne i nie dopuścić do eskalacji używania narkotyków.

 

FreD goes net  to działanie krótkoterminowe i adekwatne. Jego forma ma być atrakcyjna i akceptowalna przez grupę docelową. Krótka interwencja jest alternatywą dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Program zakłada, że używanie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem zaradczym. Składa się na nie rozmowa kwalifikacyjna oraz 8-godzinny cykl zajęć grupowych. Uczestnik ma możliwość spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej niż jego dotychczasowa perspektywy.

 

 

FreD goes Net  w Krakowie

 

 

FreD goes Net  w Krakowie zakłada wdrożenie programu wczesnej interwencji  profilaktycznej dla młodzieży w związku z używaniem środków psychoaktywnych.  Ponadto, celem jest również nawiązanie współpracy z innymi instytucjami np. sądami, szkołami, policją etc., które mogą kierować młodzież do programu.

 

 

FreD  zakłada regularne wizyty w instytucjach oraz spotkania podsumowujące współpracę. Dzięki temu zasięg programu zdecydowanie się zwiększy. Globalnym rezultatem będzie zmiana w postawach, zachowaniu i wiedzy wśród odbiorców. Problem używania narkotyków przez młode osoby jest od kilkunastu lat coraz częściej analizowanym zjawiskiem społecznym. W kontekście zapobiegania rozwoju uzależnienia i ograniczania rozmiarów zjawiska, istotnym elementem jest efektywna profilaktyka. Jest ona zdecydowanie bardziej opłacalna

w aspekcie ekonomicznym niż działania terapeutyczne i lecznicze w odniesieniu do uzależnienia. Efektywna profilaktyka obniża również koszty związane

z funkcjonowaniem organów ścigania czy wymiaru sprawiedliwości.

 

 

program FreD opiera się na założeniu, iż odkrycie faktu używania substancji psychoaktywnych powinno skutkować odpowiednim działaniem zaradczym, dlatego też wdrażamy program wczesnej interwencji o potwierdzonej skuteczności, adresowany do osób używających narkotyków na terenie województwa małopolskiego. Jest to interwencja, której istotą jest założenie, że osoby przyłapane na używaniu narkotyków należą do grupy wysokiego ryzyka, a działania skupiają się na jednostce, która została skierowana

do programu.

 

 

program FreD goes net  jest opracowanym w Niemczech programem opartym o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej. Realizowany jest on

w formie zajęć w małych grupach

(7-10 osób), z wykorzystaniem podejścia motywującego. Spotkania mają formę cyklu. Prowadzenie ich oparte jest

o wskazówki znajdujące się

w podręczniku FreD.

 

 

Program zakłada realizację spotkań profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży i młodych dorosłych, którzy kwalifikują się do objęcia wczesną interwencją. Są to osoby w wieku 14-21 lat, które często mają za sobą pierwsze konflikty z prawem w związku z narkotykami (posiadanie, handel) lub zostali przyłapani na używaniu nielegalnych narkotyków bądź alkoholu. Uczestnicy kierowani są do udziału

w programie przez sędziów, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych, pedagogów z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, policjantów, ale również rodziców, którzy odkryją fakt używania narkotyków lub/i alkoholu. Efektywna profilaktyka jest jednym z najbardziej optymalnych sposobów hamowania rozwoju lub ograniczania uzależnienia od środków psychoaktywnych. Działania obejmują zapobieganie lub opóźnianie inicjacji narkotykowej, promowanie abstynencji, redukowanie częstotliwości używania i/lub ilości używanych substancji psychoaktywnych. Dotyczy to zarówno nielegalnych jak i legalnych substancji psychoaktywnych używanych przez młodzież, np. leki dostępne bez recepty (Acodin), alkohol, narkotyki. Profilaktyka nowej generacji odbiega od przyjętego modelu zapobiegania uzależnieniu, który koncentruje się na stawianiu zakazów, straszeniu, moralizowaniu czy stygmatyzacji. Nowoczesna profilaktyka uzależnień obejmuje szerszą perspektywę odbiorcy niż tylko objawy, czyli konsumpcję narkotyku. Praca z osobami zagrożonymi uzależnieniem powinna obejmować wzmacnianie kompetencji

i postaw umożliwiających rozwiązywanie trudności w sposób akceptowany społecznie. Taką możliwość daje strategia profilaktyki „alternatyw”, której priorytetem jest włączenie młodego człowieka do grup realizujących pozytywne cele. Strategia „alternatyw” przynosi dobre efekty w pracy

z młodzieżą z grup ryzyka. Zapewnienie wszystkim młodym ludziom atrakcyjnych możliwości spędzania czasu jest ważnym uzupełnieniem oferty edukacyjno-informacyjnej.

 

 

Powyższe działania są zdecydowanie bardziej opłacalne w aspekcie ekonomicznym niż działania terapeutyczne czy lecznicze

w odniesieniu do uzależnienia oraz funkcjonowania organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości w związku używaniem środków psychoaktywnych

i jako takie, stanowić podstawę oddziaływań w temacie uzależnień.

 

 

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL

w partnerstwie z Poradnią Monar w Krakowie, działając

w porozumieniu oraz łącząc doświadczenia i kompetencje, realizuje Program wczesnej interwencji FreD goes Net

w Krakowie, skierowany do osób zagrożonych eksperymentowaniem, eksperymentujących oraz używających szkodliwie narkotyków i/lub alkoholu.

 

 

 

 

 

Ogólnopolski portal FreD goes net

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

► Ulotka o programie

PO ODBYCIU PROGRAMU UCZESTNIK

I JEGO RODZINA MOGĄ SKORZYSTAĆ

Z INNYCH DZIAŁAŃ:

Stowarzyszenia CPES Parasol:

 

► Program Parasol dla rodzin  https://parasol.org.pl/80-parasol-dla-rodzin.html  - warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia dla rodziców, terapia rodzinna

 

► Parasolowe Centrum Terapii —  psychoterapia

lub / i

Poradni MONAR w Krakowie

 

► psychoterapia indywidualna, 

 

► psychoterapia grupowa,

 

► leczenie uzależnień,

 

► konsultacje dla rodziców,

      (więcej na www.monar.krakow.pl)

Zachęcamy do obejrzenia klipu na temat programu FreD goes net

Zadanie publiczne jest realizowane  w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu  Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.